Mrs. Litten - A Week

A WEEK  MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY  FRIDAY 
9:15 - 10:00  Ahern    Knight  Combs  Combs 
10:00 - 10:45  Kenny    Trehern  McCarron  McCarron 
10:45 - 11:30  AM PreK  Grunberg  Wight  Grunberg  Fagnano 
11:30 - 12:15  Clark    Saxon  Foster-Kelson  Foster-Kelson 
12:15 - 12:45  LUNCH LUNCH  LUNCH  LUNCH  LUNCH 
12:45 - 1:30    Ritter  Powell  Ritter  Crider 
1:30 - 2:15  PLANNING  PLANNING  PLANNING  PLANNING  PLANNING 
2:15 - 3:00   Higgs Nueslein Higgs Reed
3:00 - 3:30 PM PreK        

 

Mrs. Litten - B Week

B WEEK  MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY  FRIDAY 
9:15 - 10:00  Ahern   Knight Knight  Ahern  Combs 
10:00 - 10:45  Kenny  Trehern  Trehern  Kenny  McCarron 
10:45 - 11:30  Wight Fagnano  Wight  Grunberg  Fagnano 
11:30 - 12:15  Clark  Saxon  Saxon  Clark  Foster-Kelson 
12:15 - 12:45  LUNCH  LUNCH  LUNCH  LUNCH  LUNCH 
12:45 - 1:30  Powell  Crider  Powell  Ritter  Crider 
1:30 - 2:15  PLANNING  PLANNING  PLANNING  PLANNING  PLANNING 
2:15 - 3:00 Nueslein Reed Nueslein Higgs Reed
3:00 - 3:30 PM PreK        

 

Mr. Corbett - A Week

A WEEK  MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY  FRIDAY 
9:15 - 10:00  Hall    Hall     
10:00 - 10:45 Walsh    Walsh     
10:45 - 11:15  AM PreK    AM PreK     
11:30 - 12:15  Grimes    Grimes     

 

Mr. Corbett - B Week

B WEEK  MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY  FRIDAY 
9:15 - 10:00  Hall         
10:00 - 10:45  Walsh         
10:45 - 11:15 AM PreK         
11:30 - 12:15 Grimes